Gelişen, dijitalleşen dünya ve değişen teknolojiyle birlikte “inovasyon” kelimesini fazlasıyla duymaya ve hatta kullanmaya başladık. İnovatif fikir, inovatif düşünce, inovasyon çalışmaları vb. kavramlar hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor.

Peki nedir bu inovasyon?

İnovasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiştir. “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamındadır.

İnovasyonun Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yenilik” ve “yenileşim” olarak yer almaktadır. Türkçe’de yenilik”, “yenileme” gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsada, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Çünkü “yenilik” ve “yenileme” “inovasyon” sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yol açmaktadır.

1995 yılında Avrupa Komisyonu inovasyonu; “dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmet” şeklinde tanımlamıştı.

Dünyaca ünlü yönetim bilimci Peter F.Drucker’a göre ise inovasyon, girişimciliğin bir aracıdır ve refah oluşturmak için yeni bir kapasite meydana getiren kaynakları sağlayan bir eylemdir.

Özetleyecek olursak; inovasyonun başlangıcı yeni düşüncelerdir fakat yeni olan her şey inovatif değildir. İnovasyon, yeni düşüncelerin ekonomiye dönüşmesidir. İnovasyon; teknolojik inovasyon, organizasyonel inovasyon, pazarlama inovasyonu gibi alt başlıklara sahiptir. Hangi başlık altında olursa olsun inovasyon süreklilik ve bütünsellik göstermelidir.

İnovasyon Süreci Nasıl İşliyor?

İlk adım yeni ve yaratıcı bir fikrin ortaya çıkması, ikinci adım ise; emek ve yatırım yaparak ortaya çıkan fikrin ticarileştirilmesidir. Başka bir deyişle ortaya çıkan ürün ya da metodu hizmete dönüştürmektir.

İnovasyon Neden Önemlidir?

Çünkü bir ürünü, üretimi, fikri, ihtiyacı geliştirmeye ve değiştirmeye temel oluşturur. Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye hızlı ulaşma ihtiyacı ve rakebeti, inovatif yaklaşım ve inovatif kurum kültürünü de önemli hale getirmiştir.

Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni düşüncelerin ekonomiye dönüşmesi, pazarın ihtiyacını karşılaması, insan kaynağı sağlaması, bilim-teknoloji-arge ile paralel ilerlemesi, kurum için yönetim süreci oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Pazarda rekabet avantajı sağlarken iş modeli ortaya çıkmasını da sağlar.

Tüm bunların dışında inovasyon günlük yaşamda insanların refah düzeyini ve yaşam kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Alanına göre değişmekle birlikte hem kurumlar hem de bireyler için maliyet ve kar avantajı sağlayabilir. Bir ülkedeki inovasyon yapan işletme sayısı ne kadar fazla ise o ülkedeki insanların yaşam şartları da o kadar yüksektir. Aynı zamanda teknolojik ve inovatif fikirlerin hayata geçirilebilmesi için devletin kurumu Kosgeb de vardır.

 

Kaynaklar